Odměna

Odměna za poskytnuté právní služby v naší kanceláři je určena především vzájemnou dohodou mezi klientem a advokátem jako odměna smluvní. Smluvní odměna mívá nejčastěji formu hodinové sazby či odměny sjednané za jednotlivý úkon poskytnuté právní služby. V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb pak nabízíme klientovi finančně výhodnější paušální odměnu.

Výjimkou není také dohoda o určení pevné částky odměny za poskytnutou právní službu, a to zejména v případě sepisů smluv či jiných dokumentů a listin, popřípadě dohoda o odměně dle úspěchu ve věci, využívaná zvláště u uplatňování nároků našich klientů na náhradu škody.

Výše sjednané odměny je závislá především na složitosti dané kauzy, odborné i časové náročnosti poskytované právní služby, míře zodpovědnosti advokáta, jakož i hodnotě předmětu, resp. projednávané věci.

V případech, kdy mezi advokátem a klientem není uzavřena dohoda ohledně odměny za poskytované právní služby, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, a to dle učiněných úkonů právní služby.

Mimo odměny za právní služby je advokát oprávněn požadovat i náhradu hotových výdajů, které byly účelně vynaloženy v souvislosti s poskytnutím právní služby, a to ve výši stanovené dle advokátního tarifu.


Mimosoudní řešení sporů advokáta s klientem

S ohledem na právní úpravu účinnou od 1.2.2016, přinesla hlava třetí zákona č. 634/1992 Sb. možnost mimosoudního řešení sporu, mimo jiné, mezi advokátem a jeho klientem. V případě, že by došlo k této nepříjemné situaci, kdy by vznikl spor mezi advokátem a jeho klientem a nedošlo by ke kompromisnímu řešení tohoto konfliktu, existuje nově možnost, aby se klient obrátil s návrhem na zahájení mimosoudního řízení na Českou advokátní komoru, která byla pověřena vystupovat v těchto řízeních jako zprostředkovatel. Návrh na zahájení tohoto řízení může klient podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy poprvé u advokáta uplatnil právo, které je předmětem sporu.