Naše služby

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru platného práva na území ČR, a to fyzickým osobám, společnostem, družstvům, veřejnoprávním korporacím a spolkům. Při poskytování právních služeb postupujeme vždy tak, aby zájmy klientů byly uspokojovány a chráněny v maximálně možné míře. Mimo jiné se zaměřujeme na:

Občanské právo

 • právní služby v oblasti nemovitostí (sepis kupních, darovacích, směnných, nájemních a zástavních smluv, smluv týkajících se věcných břemen, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem)
 • závazkové právo (sepis veškerých smluv dle požadavků klienta z oblasti občanského práva)
 • právní služby v oblasti náhrady škody
 • zastupování v dědickém řízení
 • ochrana osobnosti
 • právní zastupování před soudy ve všech občanskoprávních záležitostech
 • zajišťujeme rovněž úřední ověření podpisu účastníků smlouvy
 • zajišťujeme kontakty se znalci, odhadci nemovitostí, geometry a projektanty
 • exekuční řízení
 • pracovněprávní záležitosti

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev, včetně sepisu jejich stanov, změny a likvidace, řízení valných hromad a členských schůzí, převody podílů na společnosti a družstevních podílů a další právní agenda spojená s chodem společností a družstev
 • obchodní závazkové vztahy
 • insolvence
 • právní audity (právní due diligence)
 • právní analýzy
 • veřejné zakázky
 • právní vztahy z tuzemské a mezinárodní přepravy
 • hospodářská soutěž a ochrana před nekalou soutěží

Trestní právo

 • aktivní obhajoba obžalovaných v trestním řízení jak ve stádiu vyšetřování, tak před soudy všech stupňů (spočívající nejen v pasivním postoji k obžalobě, ale i ve vyhledávání důkazů obhajoby a vlastním na státní moci nezávislém šetření)
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • vazba a výkon trestu, zahlazení odsouzení
 • právní zastoupení poškozených, včetně sepisu trestních oznámení, jakož i uplatňování práv dle zákona o obětech trestné činnosti
 • obhajoba právnických osob

Rodinné právo

 • právní zastoupení při rozvodu manželství
 • komplexní právní servis při sepisu dohod v rámci smluveného rozvodu
 • opatrovnické řízení (úprava poměrů k nezletilým, výživné, úprava styku)
 • výživné na zletilé děti, manžela i rozvedeného manžela
 • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení, zejm. přestupkovém
 • stavební právo
 • zastupování v řízení o přezkumu správních rozhodnutí
 • ochrana spotřebitele
 • zdravotnické právo
 • právo životního prostředí

Zajišťujeme zastupování před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jakož i v rozhodčích řízeních. Vykonáváme rovněž činnost rozhodců v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. a poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dle zák. č. 45/2013 Sb.